- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Březina - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 15.03.2021 

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

ČHMÚ - pobočka Praha

ČIŽP - oblastní inspektorát Liberec

ČRS MO Turnov [5066]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 15.03.2021 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní omezení - objížďky

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 

- F -

Fotografie - toky

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 

Hygienické stanice

HZS Libereckého kraje

HZS Libereckého kraje - stanice Turnov

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Turnov

- K -

Kategorie organizací

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Krajská nemocnice Liberec, .a.s. - Panochova nemocnice Turnov

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožení ledovými jevy
IconMísta ohrožená ledovými jevy

Liberecký kraj - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Loukov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 15.03.2021 

- M -

Městská policie Turnov

Metodické pokyny

MěÚ Turnov

MěÚ Turnov, odbor životního prostředí, vodní hospodářství

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Objížďky

Oblastní inspektorát ČIŽP Liberec - oddělení ochrany vod

Oblastní spolek ČČK Liberec

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

ochranné hráze a stěny

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Mnichovo Hradiště - pk 

ORP Turnov - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

Podniky povodí

Policie

Policie ČR - Obvodní oddělení Turnov

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Labe, s.p. - provozní středisko Turnov

Povodí Labe, státní podnik - závod Jablonec nad Nisou

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přepeře - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 15.03.2021 

Příšovice - pk 

IconPovodňová opatření
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconČinnost členů povodňové komise

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

SDH Příšovice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Oblastní závod Turnov

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 15.03.2021 

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Svijany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 15.03.2021 

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Technika obce Příšovice

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla IV. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

ZZS Libereckého kraje, p.o.