Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Zvláštní povodeň

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ve  správním obvodu města je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1),

poruše hradících konstrukcí  a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2),

nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 3).

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technicko-bezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technicko-bezpečnostního dohledu jsou vodohospodářská vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu. U vodních děl zařazených do I. až III. kategorie je povinen jejich vlastník, popřípadě stavebník zajistit technicko-bezpečnostní dohled prostřednictvím pověřené osoby a účastnit se jeho provádění v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zemědělství. U vodních děl III. kategorie může technicko-bezpečnostní dohled provádět vlastník nebo stavebník sám, pokud je pověřenou osobou. U vodních děl IV. kategorie může technicko-bezpečnostní dohled provádět vlastník, případně stavebník sám.

Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní mají největší význam vodní díla zařazená do I. až III. kategorie. Krajské úřady, dle § 107 vodního zákona, vyžadují od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.

Ohrožení zvláštní povodní obci Svijany nehrozí, jelikož se nad ní žádné vodní nádrže nenacházejí.


Soubor: b_druhy_zvlastni.htm