Seznam odkazů metodického pokynu č. 14/05 MŽP

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatni > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.14/05 >

Seznam odkazů metodického pokynu č. 14/05 MŽP

1 Hlava VIII a IX zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů;

3 Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4 § 15 nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

5 Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 04/99) a TNV 752935 Posuzování bezpečnosti přehrad za povodní.

6 § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

7 § 69 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

8 § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9 § 2 b) vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly.

10 § 2 c) vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly.

11 § 70 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

12 § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

13 Bod 6.4. Typového plánu narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštních povodní (MZe č.j. 44300/03-1000).

14 § 73 bod 2, 3); § 84, bod 2), písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

15 § 126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

16 § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

17 § 84 odst. 2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

18 § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

19 § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

20 § 5, 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

21 § 74, 78, 79, 80 zákona č. 254/2001.Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

22 § 2 písm. b); § 3 bod 1) až 6) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

23 § 7 bod 3) a 4) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24 § 75 bod 2) písm. e) a f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

25 § 74 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

26 § 20 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

27 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).

28 Příloha č. 1, písm. C, bod 8 vyhlášky 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

29 § 12, 13, 14 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

30 § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

31 § 11c zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

32 Bod 1, 2 a 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

33 § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

34 § 3 odst. 1 písm. f až i) vyhlášky č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních. řádů vodních děl.

35 Odvětvová technická norma TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích.

36 Odvětvová technická norma TNV 75 2920 Provozní řády hydrotechnických vodních děl.

37 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 471/2001 Sb., a technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly.

38 § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

39 § 67 až 116 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

40 § 24 odst. 1, 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

41 Příloha č. 1, písm. C, bod 7 vyhlášky 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

42 § 15 odst. 3 písm. d) nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

43 § 16 písm. c) nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).


Ostatni > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.14/05 > Seznam odkazů metodického pokynu č. 14/05 MŽP

   | tisk | nahoru |

stránka MZP_2005-14_odkazy.htm aktualizována: 03.01.2019, publikována: 15.03.2021