Činnost členů povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 INTERNÍ VERZE  [Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost členů povodňové komise

Předseda povodňové komise

Úkoly:

rozhoduje o svolání povodňové komise (PK),

řídí činnost PK,

na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity,

organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů obce (telefonicky, SMS, rozhlas, osobní sdělení),

rozhoduje o nasazení sil a prostředků,

rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP Turnov,

schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,

informuje nadřízenou PK ORP Turnov o vzniklé situaci a přijatých opatření

Dále plní povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK,

zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu,

schvaluje a předává Zprávu o povodni (§ 76 zákona 254/2001 Sb.),

organizuje povodňové prohlídky (§ 72 zákona 254/2001 Sb.).
 

Místopředseda povodňové komise

Místopředseda povodňové komise v nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise.

Plní tyto úkoly:

spolu s předsedou PK obce rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti úřadu a smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků,

plní ostatní úkoly uložené předsedou PK.

 

Členové povodňové komise

provádějí hlásnou a hlídkovou službu,

předkládají návrhy na opatření a průběžně informuje předsedu a místopředsedu PK,

vedou přehled o osobách, technice a prostředcích na území obce, řídí nasazení techniky obce a firem,

ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhuje nasazení smluvních subjektů IZS při povodni,

navrhují vyžádání sil a prostředků v případě vyčerpání vlastních možností od vyššího stupně (cestou ORP Turnov u KOPIS),

podílí se dle pokynů předsedy komise na evakuaci obyvatel,

ve spolupráci s Krajskou správou silnic vyhodnocují dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území - navrhuje trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky, navrhuje evakuační trasy,

spolupracují s Krajskou hygienickou správou, Krajskou veterinární správou, podnikem vodáren,

organizují odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku,

organizují likvidaci uhynulých zvířat,

provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plyno a telekomunikační sítě na území obce,

s Policií ČR koordinují zajištění veřejného pořádku,

při pohybu v terénu zároveň provádí hlídkovou službu,

plní další úkoly uložené předsedou PK.


Organizační část > Činnost členů povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka c_pk_cinnost.htm aktualizována: 15.01.2021, publikována: 15.03.2021