Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 INTERNÍ VERZE  [Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

STAV BDĚLOSTI - 1. SPA

Předseda povodňové komise aktivuje další členy povodňové komise.

Nastává vydáním 1. výstražné informace Systému informační výstražné služby ČHMÚ nebo dosažením 1. SPA:

Na Jizeře – v profilu Železný Brod.
 

Úkoly:

Zavedení povodňové knihy (příloha povodňového plánu), zapisování znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi,

aktivace JSDHO Příšovice, Hasičského záchranného sboru, policie České republiky,

sledování předpovědi počasí a další údaje o vodních stavech a předpovědi průtoků (zjištěné dotazem u Českého hydrometeorologického ústavu),

 

STAV POHOTOVOSTI - 2. SPA

vyhlašuje a odvolává povodňové komise obce v případě že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto. aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Povodňová komise při stavu pohotovosti zkontroluje informovanost dotčených subjektů.

Evakuace tábořišť na Písečáku.

Pořízení ochranných prostředků (pytle s pískem ap.).

Nastavení směn hlásné a hlídkové služby.

Při předpovědi dalšího zvyšování průtoků varuje obyvatele, kteří jsou v dosahu velké vody domluveným způsobem.

Prověření spojení a vyrozumění PK správních celků níže a výše po tocích – PK Přepeře, PK Svijany, PK ORP Turnov.
Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s městem nespojené.
 

STAV OHROŽENÍ - 3. SPA

vyhlašuje a odvolává povodňové komise obce při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na menších vodních tocích se vyhlašují SPA dle daných limitů.

Zabezpečení skladovacích prostor (bývalé Panelárny).

Evakuace FKM s.r.o.

Sledovat ve skladovacích prostorách, FKM, jižní objekty FINAL a Baltaxia, kotelna, řadové garáže, podtlaková i gravitační kanalizace.

V případě extrémního nebezpečí (očekávaný průtok vyšší než Q100) se doporučuje krátkodobá evakuace obyvatel dotčených nemovitostí.

Prověření spojení a vyrozumění PK správních celků níže a výše po tocích – PK Přepeře, PK Svijany, PK ORP Turnov.
Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s městem nespojené.

Rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa.

 

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivuje předseda nebo místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

   | tisk | nahoru |

stránka c_cinnost.htm aktualizována: 17.07.2019, publikována: 15.03.2021